Kể từ ngày 3 tháng 5 năm 2023, tất cả các chủng Spievax (Moderna) gốc/tổ tiên dự trữ dành riêng cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi đã hết hạn. Bất kỳ lượng hàng tồn kho nào còn lại không nên được quản lý và phải được xử lý theo yêu cầu của tiểu bang hoặc lãnh thổ của bạn.

Chúng tôi đã cập nhật các hướng dẫn của mình để cung cấp các khuyến nghị cho trẻ em đã bắt đầu liệu trình chính với 1 liều Spievax và cần các liều tiếp theo để hoàn thành liệu trình.

  • Trẻ em có khả năng miễn dịch tốt có thể hoàn thành liệu trình cơ bản chỉ với 1 liều Comirnaty (Pfizer) phù hợp với lứa tuổi.
  • Trẻ em bị suy giảm miễn dịch nặng đã nhận 1 liều Spikevax nên nhận thêm 2 liều Comirnaty cách nhau 8 tuần để hoàn thành đợt điều trị chính.
  • Trẻ em bị suy giảm miễn dịch nặng đã nhận 2 liều Spikevax nên nhận thêm 1 liều Comirnaty 8 tuần sau đó để hoàn thành liệu trình cơ bản của chúng.

Xin lưu ý, tiêm chủng chỉ được khuyến nghị ở nhóm tuổi này cho trẻ em bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, khuyết tật hoặc tình trạng bệnh lý phức tạp khiến chúng có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng cao hơn.

Tìm các đề xuất đầy đủ cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi trên MVEC: Tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên.