The Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) has released a statement on defining ‘up-to-date’ status for COVID-19 vaccination.

The guidance summarises ‘up-to-date’ vaccination status as the number and timing of appropriate COVID-19 vaccine doses recommended for and received by an individual, according to their age and other factors.

Các khuyến nghị nhằm mục đích mang lại lợi ích tối ưu cho việc tiêm chủng bảo vệ cá nhân và/hoặc dân số (so với rủi ro) và tính đến các yếu tố khác, chẳng hạn như khả năng tiếp cận vắc xin. Tình trạng cập nhật vắc-xin COVID-19 có thể sẽ cần phải được sửa đổi theo thời gian, với các khuyến nghị của ATAGI dựa trên những thay đổi trong dịch tễ học bệnh trong tương lai và khi có bằng chứng mới về liều tăng cường, bao gồm cả những liều có thể nhắm mục tiêu cụ thể đến các biến thể đáng lo ngại (VOC).

Để đọc tuyên bố đầy đủ, nhấp vào liên kết dưới đây:
ATAGI statement on defining ‘up-to-date’ status for COVID-19 vaccination