Nhóm tư vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Úc (ATAGI) đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến sự xuất hiện của một biến thể SARS-CoV-2 mới đáng lo ngại, được đặt tên là biến thể Omicron.

ATAGI đã khuyến cáo rằng hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy các liều nhắc lại sớm hơn của vắc xin COVID-19 hiện tại sẽ tăng cường khả năng bảo vệ chống lại biến thể Omicron. Hơn nữa, nó sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ dịch tễ học và dữ liệu mới nổi về tác động có thể có của việc tiêm chủng đối với biến thể này và cập nhật các khuyến nghị trong tương lai gần.

Để đọc toàn bộ tuyên bố, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
Tuyên bố của ATAGI về biến thể SARS-CoV-2 Omicron và liều tăng cường COVID-19