ATAGI đã xem xét bằng chứng mới nhất về việc sử dụng vắc xin COVID-19 hóa trị hai. Hiện tại, các cá nhân từ 12 tuổi trở lên được khuyến nghị nên tiêm vắc-xin hóa trị hai để tiêm vắc-xin cơ bản và liều nhắc lại hơn là sử dụng vắc-xin dòng gốc/tổ tiên. Mặc dù dữ liệu về tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch đối với vắc xin hai giá trong loạt cơ bản còn hạn chế, hồ sơ an toàn khi được sử dụng làm liều nhắc lại tương tự như khi sử dụng vắc xin gốc/tổ tiên.   

  • Các cá nhân từ 12-17 tuổi được khuyến nghị tiêm vắc xin nhị giá chứa BA.4/5 cho liều tiêm cơ bản và liều nhắc lại. 
  • Những người từ 18 tuổi trở lên có thể tiêm vắc-xin chứa BA.1 hoặc BA.4/5 để tiêm vắc-xin cơ bản và tiêm nhắc lại. 
  • Những người từ 12 tuổi trở lên đã bắt đầu liệu trình đầu tiên bằng vắc xin gốc (tổ tiên) được khuyến nghị hoàn thành liệu trình bằng vắc xin hai giá.
  • Hiện không có vắc-xin nhị giá để sử dụng cho trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi và do đó nên tiếp tục sử dụng vắc-xin chủng gốc/chủng cũ (lưu ý rằng không khuyến cáo dùng liều nhắc lại cho trẻ dưới 5 tuổi).

Không có thay đổi nào đối với những người được đề nghị nhận các liều nhắc lại. Lịch trình và khoảng cách giữa các liều cũng không thay đổi.

ATAGI khuyến cáo ưu tiên sử dụng vắc xin nhị giá COVID-19 trong tiêm chủng cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên