ATAGI đã tổ chức cuộc họp hàng tuần vào Thứ Tư, ngày 16 tháng 2 để thảo luận về những phát triển và khuyến nghị mới nhất liên quan đến tiêm chủng COVID-19.  

Cuộc họp đã đề cập đến việc sử dụng vắc xin COVID-19 của Moderna cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi, cũng như việc sử dụng vắc xin COVID-19 của Novavax như một liều nhắc lại và các khuyến nghị về khoảng cách giữa các liều vắc xin cho trẻ em.  

Để đọc bản cập nhật đầy đủ, hãy theo liên kết dưới đây:
Cập nhật ATAGI sau cuộc họp hàng tuần về COVID-19 – ngày 16 tháng 2 năm 2022