Tiêm phòng COVID-19 là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và cộng đồng của chúng ta. Dữ liệu và bằng chứng hiện tại chắc chắn ủng hộ tính an toàn lâu dài của vắc xin COVID-19. 

Bài viết này thảo luận về các quy trình an toàn khác nhau hiện đang áp dụng cho vắc xin COVID-19 để đảm bảo rằng chúng tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng.

Để đọc bài viết đầy đủ, bấm vào liên kết dưới đây:
Vắc xin COVID-19 và tính an toàn lâu dài của chúng