Bộ Y tế của Chính phủ Úc đã phát triển một nguồn tài nguyên dành riêng cho vắc-xin COVID-19. Trang web này sẽ lưu trữ tin tức và thông tin cho người Úc về quá trình phát triển, phê duyệt và kế hoạch cho vắc xin COVID-19.

Để truy cập tài nguyên này, vui lòng theo liên kết dưới đây:

Bộ Y tế Chính phủ Úc: Vắc xin COVID-19