vai trò của Nhóm tư vấn kỹ thuật về tiêm chủng Úc (ATAGI) là tư vấn độc lập cho Bộ trưởng Bộ Y tế về tất cả các vấn đề liên quan đến tiêm chủng ở Úc. Vào tháng 9 năm 2020, ATAGI đã triệu tập một nhóm làm việc về SARS-CoV-2 (COVID-19) mới. Các mục tiêu chính của nhóm này là cung cấp lời khuyên về các chương trình và chính sách tiêm chủng COVID-19, để cải thiện niềm tin vào vắc xin COVID-19 và đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng với vắc xin COVID-19 khi chúng có sẵn ở Úc.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem bên dưới:

Bộ Y tế Chính phủ Úc: Nhóm Cố vấn Kỹ thuật về Tiêm chủng Úc (ATAGI) COVID-19 Working Group