Gần đây, chúng tôi đã cập nhật trang tham khảo về tiêm chủng COVID-19 để đơn giản hóa thông tin. Giờ đây, bạn có thể tìm thấy thông tin và khuyến nghị về COVID-19 cho người lớn và trẻ em trên một trang.

Trang cập nhật phác thảo các loại vắc-xin hiện có, lịch tiêm chủng chính và các khuyến nghị về liều nhắc lại cho các nhóm tuổi và cho các nhóm có nguy cơ đặc biệt. Trang này cũng bao gồm các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Đã cập nhật – MVEC: COVID-19

Để biết thông tin khác liên quan đến COVID-19, hãy xem:

MVEC: Vắc xin COVID-19 và dị ứng