Sau khi tiêm khoảng 8 triệu liều vắc xin COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, các phản ứng tại chỗ và toàn thân đã được theo dõi và đánh giá chặt chẽ. Dữ liệu đến đã được báo cáo cho VAERS và v-safe, hệ thống giám sát an toàn vắc-xin thụ động quốc gia, do CDC và FDA đồng quản lý. Trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 19 tháng 12, 4.249 báo cáo đã được gửi, trong đó 97% dành cho các tác dụng phụ không nghiêm trọng.

Để biết dữ liệu lâm sàng gần đây nhất về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin Pfizer COVID-19 ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, hãy đọc báo cáo đầy đủ của VAERS.

An toàn vắc-xin COVID-19 ở trẻ em từ 5-11 tuổi Ngày 3 tháng 11 – 19 tháng 12 2021