“Contain This” is a podcast produced by the Indo-Pacific Centre for Health Security looking at global health security trends. The Centre has recently kicked off a new series on COVID-19 vaccines as it plans the $500 million Regional Vaccine Access and Health Security Initiative targeting Southeast Asian and Pacific island countries.

Để nghe thảo luận về các chủ đề như hấp thu vắc-xin, tài chính, các nhóm ưu tiên, cũng như tính an toàn và hiệu quả, vui lòng tham khảo liên kết dưới đây:

Bao gồm điều này: Tin tức mới nhất về an ninh y tế toàn cầu