Details on Australia’s COVID-19 vaccination policies, programs and prioritisation have been released.

Thực hiện theo các liên kết dưới đây để biết thêm thông tin: