Lời nhắc đăng ký sự kiện nhỏ Cập nhật vắc-xin lâm sàng (CVU) tiếp theo của chúng tôi: Các vấn đề về tim: Viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim liên quan đến việc tiêm vắc-xin COVID-19 mRNA vào thứ Hai ngày 30 tháng 8 năm 2021, lúc 7 giờ tối AEST.

Để xem toàn bộ chương trình và đăng ký tham gia sự kiện này, vui lòng truy cập trang sự kiện.

một đoạn ghi âm của Các vấn đề về tim: Viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim liên quan đến việc tiêm vắc-xin COVID-19 mRNA sẽ có sẵn trên của chúng tôi Cổng thông tin giáo dục sau sự kiện này.