Do một sự kiện duy nhất về một căn bệnh không rõ nguyên nhân, nhóm AstraZeneca Oxford đã thông báo tạm dừng tự nguyện đối với tất cả các hoạt động tiêm chủng trên tất cả các địa điểm thử nghiệm lâm sàng ứng cử viên vắc xin COVID-19 của họ. Việc tạm dừng này sẽ cho phép một ủy ban độc lập xem xét dữ liệu an toàn và điều tra vụ việc. 

The following article, published in The Conversation, outlines how this halt doesn’t necessarily indicate that the vaccine is not safe, but reflects the robust processes for clinical trials. It is important to recognise that whilst these clinical trials are moving at pandemic speed, safety is not being compromised.

The Conversation: Halting the Oxford vaccine trial doesn’t mean it’s not safe- it shows they’re following the right process