Phó Giáo sư Nigel Crawford của MVEC đã cung cấp Bản cập nhật COVID-19 như một phần của chuỗi bài giảng trực tuyến Healthed Australia gần đây.

Trong bài giảng này, A/Prof Nigel Crawford đã thảo luận những điều sau:

  • Cập nhật về các thông báo mới nhất của ATAGI
  • Dữ liệu an toàn của Moderna
  • Cuộc tranh luận tăng cường
  • Trở lại trường

Để nghe đầy đủ bài giảng, bấm vào liên kết dưới đây:
Chuỗi bài giảng về sức khỏe 28/09: Cập nhật COVID-19