Sau sự chấp thuận gần đây từ TGA, Nhóm tư vấn kỹ thuật về tiêm chủng Úc (ATAGI) đã đề nghị việc sử dụng Spievax (Moderna) làm vắc xin tăng cường COVID-19 cho những người từ 18 tuổi trở lên (bao gồm cả phụ nữ mang thai), những người đã hoàn thành đợt tiêm vắc xin COVID-19 cơ bản từ 5 tháng trở lên. Liều tăng cường bằng một nửa liều khuyến cáo của vắc-xin Spievax được sử dụng cho đợt cơ bản. 

ATAGI lưu ý rằng vắc xin COVID-19 của Moderna và Pfizer đều được chấp nhận sử dụng như vắc xin tăng cường ở Úc đối với nhóm dân số đủ điều kiện.  

Để đọc ATAGI tuyên bố đầy đủ về việc sử dụng vắc xin Moderna COVID-19 như vắc xin tăng cường theo dõi liên kết dưới đây:

Các khuyến nghị của Nhóm cố vấn kỹ thuật về tiêm chủng Úc (ATAGI) về việc sử dụng Spievax (Moderna) làm vắc xin tăng cường COVID-19