MVEC have created a new animation to help explain myocarditis and pericarditis which have been reported in a small number of individuals who have received mARN Các loại vắc-xin phòng ngừa covid-19 Comirnaty™ Và Moderna.

To view the animation and to find out more information, please refer to our myocarditis, pericarditis following COVID-19 mRNA vaccines immunisation reference page:
MVEC animation: Myocarditis and pericarditis following COVID-19 mRNA vaccines

Về MVEC

Trung tâm Giáo dục về Vắc xin Melbourne (MVEC) là một trang web giáo dục, được phát triển với mục đích cung cấp thông tin tiêm chủng cập nhật cho cả các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và người dân. Chúng tôi có trụ sở tại Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch (MCRI), một tổ chức nghiên cứu và có liên kết với SAEFVIC (Giám sát các Sự kiện Bất lợi Sau khi Tiêm chủng trong Cộng đồng), Dịch vụ An toàn Vắc xin Victoria.

Chia sẻ cái này