A recording of the NCIRS webinar Sống chung với COVID-19: Trở lại công việc tiêm chủng như bình thường is now available. The session featured a panel of expert speakers including MVEC’s A/Prof Nigel Crawford and covered: 

  • cập nhật về các khuyến nghị về vắc-xin COVID‑19 của Úc 
  • vaccine and infection immunity duration – where are we headed? 
  • vắc-xin COVID-19 mới – chúng ta có cần thay đổi chiến lược của mình để đối phó với các biến thể mới không? 
  • COVID-19, routine immunisation and emerging from the pandemic 

Để truy cập bản ghi, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
NCIRS webinar: Living with COVID-19: Getting back to immunisation business as usual