Bài báo sau đây được đăng trên Tạp chí Y học New England, thảo luận về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy trình quản lý minh bạch và được thiết lập tốt khi phê duyệt vắc xin COVID-19. Trấn an công chúng bằng đánh giá khoa học mạnh mẽ từ các cơ quan độc lập, không có sự can thiệp của chính phủ vì mục đích lợi ích chính trị, là điều cần thiết để thúc đẩy niềm tin của công chúng và đảm bảo sự thành công của các chương trình tiêm chủng. 

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

NEJM: Đánh giá và triển khai vắc xin Covid-19 - Tầm quan trọng của tính minh bạch, tính chính trực của khoa học và niềm tin của công chúng