Do khả năng lây truyền bệnh ở mức độ cao và tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng ở các nhóm dễ bị tổn thương, việc tiêm phòng COVID-19 đã trở thành bắt buộc đối với các nơi làm việc/ngành công nghiệp cụ thể ở Victoria.

Trang tham khảo mới của chúng tôi phác thảo Chỉ thị Hướng dẫn Tiêm chủng Bắt buộc COVID-19 hiện hành tại Victoria, bao gồm tổng quan về trách nhiệm của cả người sử dụng lao động và người lao động, cũng như thông tin về các trường hợp miễn trừ y tế đối với vắc xin COVID-19.

 

Để đọc thêm theo liên kết dưới đây:
MVEC: Hướng dẫn tiêm chủng bắt buộc COVID-19 ở Victoria