Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) đã cung cấp hướng dẫn về vắc xin COVID-19 được cung cấp trên toàn thế giới hiện chưa được đăng ký sử dụng tại Úc. Đánh giá này hỗ trợ xác nhận tình trạng tiêm chủng của khách du lịch đến đã được tiêm chủng ở nước ngoài và dựa trên đánh giá các bằng chứng hiện có và có thể thay đổi khi có thông tin mới.

Trang tham khảo mới của chúng tôi thảo luận về lời khuyên do TGA cung cấp, bao gồm các loại vắc xin COVID-19 hiện đã được đăng ký/phê duyệt để sử dụng tại Úc. Nó cũng cung cấp các đề xuất dựa trên lời khuyên hiện tại và bao gồm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Để đọc thêm theo liên kết dưới đây:
MVEC: COVID-19: Vắc xin được TGA công nhận