The Therapeutic Goods Administration (TGA) has granted provisional determination to Pfizer’s COVID-19 vaccine, Comirnaty™ as part of an application process to lower the approved age limit of vaccine administration from 12 years and above, to children 5 to 11 years.

Quyết định tạm thời là bước đầu tiên trong quá trình đăng ký tạm thời lối đi. Lộ trình đăng ký tạm thời cung cấp một cơ chế chính thức và minh bạch để đẩy nhanh quá trình đăng ký các loại thuốc mới có triển vọng dựa trên dữ liệu lâm sàng sơ bộ. Có quyết định tạm thời không có nghĩa là đăng ký tạm thời sẽ được cấp.

Để đọc thêm theo liên kết dưới đây:
Provisional determination granted to Pfizer’s COVID-19 vaccine (COMIRNATY) – for use in children 5-11 years of age