Telethon Kids Institute đã tạo ra các tài nguyên dành cho phụ huynh, gia đình và trường học, trong đó các chuyên gia của họ đưa ra lời khuyên cập nhật và giải quyết các mối quan tâm của cộng đồng (bao gồm cả phiên hỏi đáp qua video từ trẻ em trong cộng đồng). 

Thông tin của họ đáng tin cậy, cập nhật và dựa trên bằng chứng sẵn có tốt nhất.

Bạn có thể xem tài nguyên của họ tại:

Telethon Kids: COVID-19