An independent panel of experts from the TGA’s Advisory Committee on Vaccines (ACV) and the Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) have reviewed the recent reports of 4 cases of anaphylaxis in Queensland in people who have received COVID-19 AstraZeneca.

Bằng cách sử dụng định nghĩa trường hợp Hợp tác Brighton được quốc tế chấp nhận, người ta đã kết luận rằng chỉ 1 trong số 4 trường hợp được báo cáo đáp ứng các tiêu chí về sốc phản vệ. Trong khi các tác dụng phụ khác được báo cáo không được phân loại là sốc phản vệ, chúng vẫn có thể biểu hiện phản ứng dị ứng hoặc phản ứng căng thẳng tức thì và do đó cần phải theo dõi và theo dõi chặt chẽ.

Các phát hiện của đánh giá này xác nhận rằng tỷ lệ sốc phản vệ sau khi nhận COVID-19 AstraZeneca không xảy ra với tỷ lệ cao hơn tỷ lệ dự kiến đối với bất kỳ loại vắc xin nào.

Để xem toàn bộ cảnh báo từ TGA, vui lòng theo liên kết bên dưới:

TGA: Bản cập nhật vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca- Đánh giá của chuyên gia không tìm thấy bằng chứng về việc tăng nguy cơ sốc phản vệ