Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) đã cấp quyết định tạm thời cho Biocelect Pty Ltd (thay mặt cho Novavax Inc.) đối với ứng cử viên vắc-xin COVID-19 của họ.

Đưa ra quyết định tạm thời có nghĩa là Biocelect (thay mặt cho Novavax) hiện đủ điều kiện để đăng ký tạm thời. Theo lộ trình tạm thời cung cấp một cơ chế chính thức và minh bạch để đẩy nhanh quá trình đăng ký các loại thuốc mới có triển vọng với dữ liệu lâm sàng sơ bộ.

Quyết định tạm thời chỉ được cấp sau khi TGA đã xem xét tất cả các tiêu chí đủ điều kiện, bao gồm bằng chứng về kế hoạch gửi dữ liệu lâm sàng toàn diện.

Bạn có thể đọc thông cáo báo chí từ TGA dưới đây:

TGA cấp thêm quyết định tạm thời cho vắc xin COVID-19

Để biết thêm thông tin về quy trình phê duyệt tạm thời vắc xin COVID-19, vui lòng tham khảo trang tham khảo của chúng tôi:

MVEC: Đăng ký tạm thời (các) vắc xin COVID-19 tại Úc