Vào ngày 21 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) đã phê duyệt đơn đăng ký của Moderna Australia để chuyển vắc xin COVID-19 gốc/chủng tổ tiên của họ từ đăng ký tạm thời sang đăng ký đầy đủ. Điều này chỉ áp dụng cho các công thức được sử dụng cho người từ 12 tuổi trở lên.

Đây là vắc xin COVID-19 đầu tiên được đăng ký đầy đủ tại Úc.

Công thức vắc-xin COVID-19 gốc/chủng tổ tiên của Moderna được sử dụng cho trẻ em từ 6 tháng đến ≤ 5 tuổi và vắc-xin hóa trị hai SPIKEVAX của Moderna chỉ được đăng ký tạm thời.

TGA: Vắc xin COVID-19 SPIKEVAX của Moderna được phê duyệt đăng ký đầy đủ

Để biết thêm thông tin về việc đăng ký cung cấp vắc xin COVID-19 tại Úc, hãy xem Trang tham khảo.