Để tăng cường sự chấp nhận của công chúng đối với việc cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin COVID-19, bài báo sau đây trên tờ The Lancet gợi ý rằng có thể rút ra bài học từ những kinh nghiệm trước đây đối với vắc xin vi rút Ebola ở Guinea và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Cấp phép sử dụng khẩn cấp cho phép công chúng tiếp cận các sản phẩm thuốc có triển vọng trước khi cấp phép và đăng ký. Trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, việc sử dụng chúng có thể hợp lý về mặt đạo đức nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Bằng cách có một quy trình đánh giá minh bạch, đảm bảo rằng nó đáp ứng tỷ lệ lợi ích-rủi ro thuận lợi dựa trên dữ liệu về chất lượng và an toàn, đồng thời có một hệ thống giám sát và theo dõi theo quy định có trách nhiệm, chất lượng đạo đức và sự chấp nhận chung đối với vắc xin COVID-19 có thể được cải thiện .

Để đọc thêm theo liên kết dưới đây:

The Lancet – Emergency use authorisation for COVID-19 vaccines: lessons from Ebola