MVEC’s Associate Professor Nigel Crawford and Dr Laila Ibrahim, paediatrician and researcher at the Royal Children’s Hospital feature on the latest edition of the Medical Journal of Australia podcast.

Trong podcast này, Nigel và Laila thảo luận về COVID-19 ở trẻ em, cùng với nghiên cứu đồng tác giả của họ tập trung vào việc kiểm tra các đặc điểm dịch tễ học và lâm sàng của trẻ em dương tính với SARS‐CoV‐2 ở Úc trong năm 2020.

Bạn có thể nghe podcast tại đây:
MJA Podcast: Tập 33: COVID-19 ở trẻ em, với Tiến sĩ Laila Ibrahim và Tiến sĩ Nigel Crawford