The Vaccination Special Interest Group (VACSIG) will be hosting a webinar on Wednesday 5 May featuring a panel of expert speakers including MVEC’s Professor Jim Buttery and A/Prof Nigel Crawford. The topic for the webinar is COVID-19 vaccines and rare side effects – now blood clots/bleeding, what’s next?. Sự kiện này dành cho cả thành viên ASID và những người không phải thành viên. Thông tin thêm và chi tiết về đăng ký có thể được tìm thấy thông qua liên kết dưới đây:

Hội thảo trực tuyến VACSIG Thứ Tư ngày 5 tháng 5