Được phát triển với sự hợp tác của Bộ Y tế Chính phủ Victoria, Năng lực học trực tuyến về COVID-19 của Victoria là khóa học mới nhất hiện có trên cổng thông tin giáo dục MVEC. Năng lực này là một phần của các yêu cầu đào tạo tiên quyết đối với các chuyên gia y tế đã đăng ký được ủy quyền trong trường hợp khẩn cấp của Victoria để tiêm vắc-xin COVID -19.

Mục đích của việc hoàn thành năng lực này là để hỗ trợ các chuyên gia y tế được đào tạo phù hợp và có năng lực cung cấp vắc xin COVID-19.

Để truy cập năng lực này, vui lòng theo liên kết dưới đây:

Cổng thông tin giáo dục MVEC: Năng lực học trực tuyến COVID-19 của Victoria