Bản ghi hội thảo trên web hiện có sẵn từ phiên thông tin cộng đồng của The Alfred về vắc-xin COVID-19 được tổ chức vào Thứ Ba ngày 21 tháng 9.

Trong phần này, Allen Cheng và Phó Giáo sư Nigel Crawford thảo luận chi tiết về vắc xin COVID-19, bao gồm tính an toàn và hiệu quả ở trẻ em trên 12 tuổi, cũng như giải đáp các thắc mắc của cộng đồng.

Bản ghi đầy đủ có sẵn trên các kênh Alfred hoặc trang Facebook của MVEC qua các liên kết bên dưới:

Cuộc thảo luận của cộng đồng Alfred ngày 21 tháng 9
Trang Facebook MVEC