Mạng lưới Dịch vụ Tiêm chủng Chuyên gia Victoria (VicSIS) đã ra mắt một hệ thống Giới thiệu điện tử mới. Hệ thống phân loại và giới thiệu tập trung mới này sẽ cho phép đánh giá kịp thời hơn những người lớn và trẻ em đã gặp biến cố bất lợi sau khi tiêm chủng (AEFI) bằng vắc xin COVID-19.

Lộ trình giới thiệu mới này thay thế cách thực hành trước đây là gửi email giới thiệu bằng văn bản đến các phòng khám riêng lẻ.

Để biết thêm thông tin và để truy cập hệ thống eReferral mới, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
MVEC: Hệ thống giới thiệu điện tử Dịch vụ Chủng ngừa Chuyên gia Victoria (VicSIS)